فیلم های آموزش بستن حسابها و انتقال اطلاعات به سال مالی جدید را در نرم افزار حسابداری تیزپرداز را مشاهده نمایید .