عنوان قیمت (ریال)
نرم افزار حسابداری( مقدماتی) 7,750,000
نرم افزار حسابداری( پایه) 15,500,000
نرم افزار حسابداری(تکمیلی) 31,000,000
نرم افزار حسابداری(پیشرفته) 62,000,000
نرم افزار حقوق و دستمزد 52,000,000
نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی 17,000,000
 آبونمان سالیانه حسابداری(سطح مقدماتی) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 1,850,000
 آبونمان سالیانه حسابداری(سطح پایه) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 3,000,000
آبونمان سالیانه حسابداری(سطح تکمیلی) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 4,350,000
آبونمان سالیانه حسابداری(سطح پیشرفته) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 6,900,000
آبونمان سالیانه حقوق و دستمزد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 4,500,000
آبونمان سالیانه مدیریت تاکسی تلفنی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
3,400,000
افزونه سه فروشگاهی 14,000,000
ماژول پیامک نرم افزار حسابداری 8,200,000