نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان به اين مفهوم است که شما مي توانيد اطلاعات مربوط به دوره زماني يک ماهه را در نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان ثبت نماييد. يعني فاصله تاريخي ثبت اولين سند ثبت شده در نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان تا آخرين سند ثبت شده در نرم افزار حسابداری رایگان تنها مي تواند يک ماه باشد به عنوان مثال اولين فاکتور خريد يا فروش و يا سند دريافت و پرداخت در نرم افزار حسابداری رایگان، اگر 30/10 باشد آخرين اطلاعاتي که مي توانيد در نرم افزار حسابداری رایگان ثبت کنيد تا تا تاريخ 30/11 مي باشد.
پس از اتمام يک ماه در نرم افزار حسابداری رایگان اينطور نيست که برنامه غیر فعال شود بلکه نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان باز هم اجرا مي شود؛ گزارشات آن قابل استفاده است و هيچگونه مشکلي در نرم افزار حسابداری وجود نخواهد داشت. حتي در نرم افزار حسابداری رایگان در بخش راس گيری اسناد بانکي و اطلاعات کامل اشخاص به عنوان دفتر تلفن به صورت نامحدود در اختيار شماست تنها محدوديتي که وجود دارد اين است که نرم افزار حسابداری رایگان اجازه ثبت اطلاعات پس از يک ماه را نمي دهد. حال اگر در نرم افزار حسابداری رایگان به بخش مديريت، بخش پاکسازي اطلاعات برويد و پاکسازي مرحله يک را انجام دهيد مجددا سيستم به شما اجازه مي دهد بار ديگر اطلاعات يک ماه را در نرم افزار حسابداری رایگان ثبت نماييد و اين عمل را مي توانيد بارها تکرار نماييد تا نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان را به طور کامل آزمايش نماييد.
پس از آزمايش هنگامي که از نرم افزار حسابداری رایگان رضايت داشتيد و مايل بوديد آن را خريداري فرماييد توصيه ما اين است که قبل از خريداري، اطلاعات آزمايشي را پاک کرده، يک ماه اطلاعات واقعي ثبت نماييد و پس از اطمينان کامل از نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان آن را از نمايندگيهاي رسمي تهيه فرماييد و سپس ادامه اطلاعات را وارد نماييد. نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان ،از امکانات هر سه سطح نرم افزار حسابداری پایه، تکمیلی و پیشرفته را برخوردار می باشد و بعد از نصب این نرم افزار حسابداری رایگان و انتخاب یکی از سطوح نرم افزار حسابداری می توانید از تمام امکانات سطح مورد نظر استفاده نموده و به طور کامل با نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان آشنایی پیدا کرده و در صورت تمایل، نرم افزار کامل حسابداری (دائم) را تهیه نمایید.